മൊബൈലില് ഇന്ത്യന് ഭാഷകള്ക്ക് സാംസങ്
ഇടംനല്കുന്നു
മലയാളം ഉള്പ്പടെയുള്ള ഇന്ത്യന് പ്രാദേശിക
ഭാഷകളില് ഉള്ളടക്കവും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും നല്കാന്
സാംസങ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്
കമ്പനി വില്ക്കുന്ന സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകളില് ഇനി മുതല്
പ്രാദേശികാഭാഷകള്ക്ക് പ്രധാന്യം നല്കുമെന്ന് സാംസങ്
ഇന്ത്യ അധികൃതര് അറിയിച്ചു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s