മൊബൈലില് ഇന്ത്യന് ഭാഷകള്ക്ക് സാംസങ്
ഇടംനല്കുന്നു
മലയാളം ഉള്പ്പടെയുള്ള ഇന്ത്യന് പ്രാദേശിക
ഭാഷകളില് ഉള്ളടക്കവും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും നല്കാന്
സാംസങ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്
കമ്പനി വില്ക്കുന്ന സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകളില് ഇനി മുതല്
പ്രാദേശികാഭാഷകള്ക്ക് പ്രധാന്യം നല്കുമെന്ന് സാംസങ്
ഇന്ത്യ അധികൃതര് അറിയിച്ചു.

Advertisements

HAPPY ONAM 2017

Onam 2017 never be based on myths it is based on believes and attitude. The onam can only be served as the biggest festival in the entire kerala. Onam is celebrated as the return of the mythical king Mahabali who makes his visit to Kerala from Paathalam (Hell) once in an year to look up his peasants whether they live in happiness and prosperity after ditched by Vamana avathar of lord Mahavishnu (god).

HAPPY ONAM